فیلم سینمایی «بارکد»‌ در شهرستان‌ها و در تهران به خوبی مورد توجه قرار گرفته و به فروش ۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان دست یافت.

فیلم سینمایی «بارکد»‌ در شهرستان‌ها و در تهران به خوبی مورد توجه قرار گرفته و به فروش ۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان دست یافت.

به گزارش هفت هنر، هفته گذشته فیلم «زاپاس» به لحاظ فروش توانست اکران بهتری را پشت سر بگذارد. در این میان فیلم «دختر»‌با توجه به مضمون اجتماعی با اقبال مخاطبین همراه شد.

فیلم «ایستاده در غبار» در تهران به فروش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان و در شهرستان به فروش ۳۲۰ میلیون تومان دست یافت. در کل «ایستاده در غبار» به احتساب سینماهای گروه هنر و تجربه تا کنون به فروش یک میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان دست یافته است.
فیلم سینمایی «بارکد»‌ در شهرستان‌ها و در تهران به خوبی مورد توجه قرار گرفته و به فروش ۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان دست یافته، فیلم در تهران ۵ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان و در شهرستان به ۲ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان فروش رسیده است.
فروش فیلم «دراکولا» به ۳ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان در تهران و شهرستان رسیده است که در تهران ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان و در شهرستان یک میلیارد و ۵۰ میلیون تومان سهم گیشه از فیلم است.
فیلم «عادت نمی‌کنیم» در کل به فروش یک میلیارد و ۹۳۰ میلیون تومان دست یافت که سهم گیشه تهران یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان و شهرستان ۴۸۰ میلیون تومان بوده است.
فیلم «دختر» در تهران به فروش یک میلیارد و ۵۴۰ میلیون تومان رسیده است و در شهرستان‌ها تنها در مراکز مهم مانند مشهد، اصفهان و شیراز به نمایش درآمده که در هفته جاری اکران گسترده شهرستان فیلم انجام می‌گیرد.
فروش فیلم «زاپاس» بر اساس فروش مکانیزه، در تهران و برخی از شهرستان‌ها به فروش بیش از ۲ میلیارد دست یافته است.